ముఖ్యమంత్రి పై కేసు పెట్టె వ్యవస్థ రావాలి.| Teenmaar Mallanna Speech on Farmers Problems | TJAC


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


ముఖ్యమంత్రి మీద కేసు పెట్టె వ్యవస్థ రావాలి..| Teenmaar Mallanna Speech on Farmers Problems | TJAC Meeting.

#TelanganaMallanna Official :
#TeenmaarMallanna Public Speeches:

This is Official YouTube Channel for #TelanganaMallanna Talks and Speeches , #TelanganaMallanna Speeches In Public Meetings and Political Punches and Couters , #Mallanna Genuine Analysis on Now a Days Politics , Mallanna Voice for Poor People and Rising The Voice against Oppression on Low Classes , And Its Place for The #MallannaFollowers to Discuss about The Public Issues and Ideological Things , #MallannaMuchatlu ,