വിജയമന്ത്രങ്ങൾ – 2 Definiteness of Purpose – Malayalam Speeches


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


Discuss your life troubling issues with us and find solutions http://www.letusmeetonline.com/ (Counseling in Malayalam Online)

Like my facebook page to receive my latest videos: https://www.facebook.com/Malayalam.Motivational.Speaker

നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താകാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരുന്നു(ശക്തനായ പ്രസംഗകൻ, സമ്പന്നൻ, പ്രശസ്തി, അധികാരം,….). സമ്പത്ത്, ആത്മവിശ്വാസം, സന്തോഷം തുടങ്ങി നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന മനശ്ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ ബന്ധപ്പെടുക : Azeez Mithadi (M.A. Psychology) +97155 4762233. WhatsApp +97155 4762233

NLP, Goal Setting, Communication Skill
Sales Mastery
Mind Power, Build Self Confidence
Positive Reprogramming of Mind
Public Speaking
Billionaire Mind Set
Remove impurities from Mind
Marital, Pre Marital Mind Power
Leadership Mastery
Time Management
Transactional Analysis
Hypnotism
Enneagram

Edutrack Events
Al Qusais, Dubai
———————————————————————————
വിജയമന്ത്രങ്ങൾ – 2 Definiteness of Purpose – Find out the reasons of success through the classic principles. For more videos please visit my blog http://www.ohrahman.com – https://www.facebook.com/malayalam.speaker. Unleash the power of human potential. Malayalam speeches for finding happiness and growth
For more videos : http://boostmybusinessonline.com/blog/

Official Websites:
www.dubai-webs.com, www.gulfitinnovations.com, www.abudhabiwebsites.com

O H Rahman is a much sought after Motivational Speaker apart from being an Educator, a Business Coach, a Successful Entrepreneur, a Trainer Sales and Marketing amongst the Malayali community especially in the GCC countries including United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain. He regularly conducts seminars, workshops and classes in Kerala as well coveringTrivandrum, Ernakulam, Calicut, Malappuram,Trichur, etc.