ചങ്കൂറ്റം – Santhosh Pandit നൽകുന്ന പാഠം New/Latest Malayalam Speech(Video, talk, show)


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


ചങ്കൂറ്റം – ഒരു Santhosh Pandit ലൈൻ – കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ കൂടുതൽ മാറ്റം.

ജീവിതോപകരപ്രദമായ കൂടുതൽ അറിവുകൾക്ക് Subscribe ചെയ്യുക.

നന്ദി

O H Rahman is a much sought after Motivational Speaker apart from being an Educator, a Business Coach, a Successful Entrepreneur, a Trainer Sales and Marketing amongst the Malayali community especially in the GCC countries including United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain. He regularly conducts seminars, workshops and classes in Kerala as well coveringTrivandrum, Ernakulam, Calicut, Malappuram,Trichur, etc.