ഫ്രീ ഓണ്‍ലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. Introducing Google drive, Computer Cource, Training, Malayalam Video


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


Discuss your life troubling issues with us and find solutions http://www.letusmeetonline.com/ (Counseling in Malayalam Online)

Like my facebook page to receive my latest videos: https://www.facebook.com/Malayalam.Motivational.Speaker
നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനു സഹായകരമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ എന്താകാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരുന്നു(ശക്തനായ പ്രസംഗകൻ, സമ്പന്നൻ, പ്രശസ്തി, അധികാരം,….). സമ്പത്ത്, ആത്മവിശ്വാസം, സന്തോഷം തുടങ്ങി നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന മനശ്ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ ഉൾകൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്‌ ബന്ധപ്പെടുക : +97155 4762233.

NLP, Goal Setting, Communication Skill
Sales Mastery
Mind Power, Build Self Confidence
Positive Reprogramming of Mind
Public Speaking
Billionaire Mind Set
Remove impurities from Mind
Marital, Pre Marital Mind Power
Leadership Mastery
Time Management
Transactional Analysis
Hypnotism
Enneagram

Edutrack Events
Al Qusais, Dubai

For more videos please visit: http://www.ohrahman.com/mal

വലിയ ഫയലുകൾ വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. Computer training, FREE Huge Files Sharing. We get up to 15GB space online for FREE, use this space to store our important data and also to share it to others very easily, plus we get a MS OFFICE like software FREE Online. Tutorial from Gulf IT Innovations, Dubai, Sharjah, Abu Dhabi in UAE. Fore more videos visit blog : http:__boostmybusinessonline.com_blog_ . Computer Course, Tutorial, Training on Google Drive. O. H. Rahman

Official Websites:
www.dubai-webs.com, www.gulfitinnovations.com, www.abudhabiwebsites.com

O H Rahman is a much sought after Motivational Speaker apart from being an Educator, a Business Coach, a Successful Entrepreneur, a Trainer Sales and Marketing amongst the Malayali community especially in the GCC countries including United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman and Bahrain. He regularly conducts seminars, workshops and classes in Kerala as well coveringTrivandrum, Ernakulam, Calicut, Malappuram,Trichur, etc.