Shiori Shimazaki – Public Speaking Presentation 필리핀어학원


Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


Public Speaking is a course taken by students in the advanced levels, Levels 8 to 10. In this class, students are expected to deliver effective and confident speeches with the use of natural gestures, movements, and pace in front of an audience.

Public Speaking 수업은 파인스의 최고 레벨인 8-10에서 제공되는 수업입니다. 이 수업을 통해 다양한 주제의 연설 대본을 작문/준비하고, 청중에게 메시지를 효과적으로 전달하는 방법을 습득하게 됩니다. Public Speaking을 통해 영어의 자신감을 쌓으세요~

Public Speaking la khóa học dành cho các học viên ở trình độ cao cấp, từ Level 8 đến 10. Trong khóa học này, học viên sẽ hoàn thành các bài diễn thuyết một cách tự tin và hiệu quả bằng điệu bộ cử chỉ tự nhiên, di chuyển, và đứng trước khán giả.

ENJOY WATCHING!
VISIT www.pinesacademy.com
LIKE facebook.com/pinesschool
FOLLOW twitter.com/Pines_Academy
SUBSCRIBE youtube.com/pinesacademy
CAFÉ cafe.naver.com/pinesschool
EMAIL pinesmarketing2013@gmail.com

Main Campus:
Cooyeesan Hotel Plaza Naguillian Road, Baguio City Philippines

ACD Chapis Campus:
Al-fer Building, Chapis Village, Ben Palis-pis High way, Baguio City, Philippines (+63) 074 422-3262 / 074 422-1703