എങ്ങിനെ ആവണം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ, Malayalam Motivational Video
Recomended Videos:Is a Keynote by Next Week Possible? Find Out How.


Video topic: എങ്ങിനെ ആവണം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ, Malayalam Motivational Video

Video details: In this video, he describes, how people can make the day very effective and productive. It says the proper planning, reviewing the plans in each interval, deciding when to finish the job of the day and keeping a mentality of taking responsibility will help a person to be very productive.

എങ്ങിനെ ഒരാളുടെ ദിവസം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ആക്കിത്തീർക്കാം എന്നതാണ് ഈ വിഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്.

Subscribe YouTube Channel: https://www.youtube.com/cpfrahman
Like Facebook page to receive my latest videos: https://www.facebook.com/cpfrahman
To Join Whatsapp group: +971503403322
To book the programs: +971503403322

Faizal Rahman is a finance expert by profession, entrepreneur by enthusiasm, Trainer by passion spearheaded efforts in reputed companies in UAE including multinational firms over a decade.
He is the founder of ‘Talk-Masters’, a non-profit organisation of young professionals working in UAE to hone their soft skills such as public speaking, leadership, communication, presentation skills etc. This club has been efficaciously operating since September 2014 and helped many professionals so far in sharpening their soft skills and to achieve their professional and personal goals
He gives training sessions across the GCC countries (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman & Bahrain) and in India

Mind power training
NLP
Transactional Analysis
Psychology
Success
Motivational Videos
Public speaker
Trainer
Malayalam motivational videos
Students
Self-confidence
Life
Parenting
Hypnotism
Time Management
Manager
Leadership
Business

Check our Previous Videos:
1. ഇതു ശ്രദ്ധിയ്ക്കൂ, ബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാവും: https://youtu.be/9hnUFwSkW44

2. മാനസികാവസ്ഥയും തീരുമാനങ്ങളും, ഒരോർമ്മപ്പെടുത്തൽ: https://youtu.be/CfBjR27HjYw

3.ആത്മവിശ്വാസത്തിനായ് ഒരു ലളിതമായ ഹോംവർക്: https://youtu.be/eWBw0Pp0Yj4

4. ഉയർത്താം നമ്മുടെ ആത്മാഭിമാനം: https://youtu.be/DzaSz-epxoE

5.ഒന്നു ചിന്തിക്കൂ, ടെൻഷൻ അകറ്റു: https://youtu.be/ECjHZS_vT8Y

6. നമ്മുടെ സമയം ചിലവിടാനുള്ളതാണ്, കളയാനുള്ളതല്ല: https://youtu.be/SVvXzsXkERc

7. ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള മനശ്ശാസ്ത്രം: https://youtu.be/3q2UPum2_y4

8. നെഗറ്റീവ് ഓർമ്മകൾ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുവോ : https://www.youtube.com/watch?v=Zdqlpah7hn0
9. എങ്ങിനെ ഒരു Smart Businessman ആവാം: https://www.youtube.com/watch?v=EdfiBEvevsg

Recomended Videos: